สมัครสมาชิก

เพศ
สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
1
ชนะ
2
1
ชนะ
3
1
ชนะ
4
2
ชนะ
5
1
ชนะ
6
1
ชนะ
7
1
ชนะ
8
1
ชนะ
9
1
ชนะ
10
1
ชนะ
11
1
ชนะ
12
1
ชนะ
13
1
ชนะ
14
1
ชนะ
15
1
ชนะ
16
1
ชนะ
17
2
ชนะ
18
1
ชนะ
19
1
ชนะ
20
2
ชนะ
21
1
ชนะ
22
1
ชนะ
23
1
ชนะ
24
1
ชนะ
25
1
ชนะ
26
2
ชนะ
27
1
ชนะ
28
1
ชนะ
29
1
ชนะ
30
1
ชนะ
31
1
ชนะ
32
2
ชนะ
33
1
ชนะ
34
2
ชนะ
35
3
ชนะ
36
1
ชนะ
37
5
ชนะ
38
1
ชนะ
39
3
ชนะ
40
3
ชนะ
41
1
ชนะ
42
1
ชนะ
43
1
ชนะ
44
1
ชนะ
45
3
ชนะ
46
1
ชนะ
47
1
ชนะ
48
2
ชนะ
49
1
ชนะ
50
1
ชนะ
51
1
ชนะ
52
-
แพ้
53
3
ชนะ
54
2
ชนะ
55
1
ชนะ
56
1
ชนะ
57
1
ชนะ
58
4
ชนะ
59
1
ชนะ
60
1
ชนะ
61
2
ชนะ
62
3
ชนะ
63
1
ชนะ
64
1
ชนะ
65
1
ชนะ
66
1
ชนะ
67
3
ชนะ
68
2
ชนะ
69
4
ชนะ
70
1
ชนะ
71
2
ชนะ
72
2
ชนะ
73
1
ชนะ
74
1
ชนะ
75
1
ชนะ
76
2
ชนะ
77
5
ชนะ
78
5
ชนะ
79
1
ชนะ
80
4
ชนะ
81
1
ชนะ
82
1
ชนะ
83
1
ชนะ
84
1
ชนะ
85
2
ชนะ
86
1
ชนะ
87
1
ชนะ
88
4
ชนะ
89
1
ชนะ
90
1
ชนะ
91
-
แพ้
92
1
ชนะ
93
1
ชนะ
94
3
ชนะ
95
-
แพ้
96
1
ชนะ
97
1
ชนะ
98
1
ชนะ
99
5
ชนะ
100
1
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
97
3